Ktoré prevádzky sú zatvorené počas sviatkov

Od 1.6.2017 sa zákaz maloobchodného predaja rozšíril o niekoľko ďalších dní v roku. Zákaz nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancami prácu pri predaji tovaru spotrebiteľom nebude po novom možné počas týchto dní v roku:

1. január
6. január
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok
1. máj
8. máj
5. júl
29. august
1. september
15. september
1. november
17. november
24. december po 12:00 hodine
25. december
26. december

Zákonník práce vymedzuje dve základné situácie, na ktoré sa zákaz predaja počas vybraných sviatkov nevzťahuje:

1. špecifické kategórie tzv. nevyhnutých prác – naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce, inventúrne a uzávierkové práce, práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach, kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat a naliehavé práce v poľnohospodárstve (pestovanie, zber a spracovanie surovín)

2. práce spojené s maloobchodným predajom na určitých miestach. Prevádzky, ktoré majú výnimku sú vymenované v prílohe č. 1a zákonníka práce. Patrí sem:

– maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami
– maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach
– maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach
– predaj cestovných lístkov
– predaj suvenírov

Zákaz predaja od 1.6.2017 sa netýka prevádzok, v ktorých nebudú v určených dňoch predávať zamestnanci

Zatvárať nemusia ani živnostníci, ktorí žiadnych zamestnancov nemajú alebo ktorí si prevádzku svojich predajní zabezpečia inými spôsobmi – napríklad svojpomocne alebo z využitím iných samostatne zárobkovo činných osôb. Zákon totiž zakazuje nariadenie alebo dohodnutie práce so zamestnancom, nie však využitie služieb od iného podnikateľa.

Zákaz predaja sa netýka poskytovania služieb

Ďalšia skupina výnimiek vyplýva priamo z textu zákona, podľa ktorého sa má zákaz predaja počas sviatkov uplatniť iba na predaj tovaru. Ak teda podnikateľ ponúka služby (napr. mobilní operátori, cestovné kancelárie, požičovne, kozmetické salóny a i.), v spomínaných dňoch bude môcť svojim zamestnancom nariadiť alebo si s nimi dohodnúť výkon práce a nemusia byť zatvorené.